Интранет
вход за инкубирани фирми

ПРИЕМ НА ФИРМИ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВАРНА

Бизнес инкубатор - Варна (БИ - Варна) набира кандидатури за прием на фирми и физически лица с иновативни идеи в реновираните в края на м.септември 2015 г. офиси и работните помещения на инкубатора.

На приетите за инкубиране фирми се осигуряват на преференциални цени оборудване, офис техника, бизнес консултации и осъществяване на връзки с български и европейски партньори.

Формите за кандидатстване могат да се намерят ТУК.


Информация за проекта

Бизнес Инкубатор – Варна е създаден по проект № BG161PO003-2.2.01-0019 „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към  РАПИВ”, изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова помощ № БИ-02-3/02.02.2012г. между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна” (РАПИВ). Проектът се изпълнява по ОП „Развитие на конкуретноспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бюджетът на проекта е 323 хил.лв., а срокът за изпълнение – 36 месеца.

Основните цели на проекта се свеждат до:

  • Подпомагане на МСП от региона на Варна чрез осигуряване на подходяща инфраструктура, благоприятна информационна и технологична среда и съответните поддържащи бизнес услуги;
  • Увеличаване на дела на продукцията на МСП в брутния продукт, произвеждан в Североизточния регион;
  • Подобряване на конкурентоспособността на фирмите от региона на националния и световен пазар;
  • Подпомагане на МСП за преминаване на ново пазарно ниво: от регионален и национален пазар – към международен пазар;
  • Съдействие на местните фирми за привличане на местни и чуждестранни инвеститори;
  • Изграждане и укрепване на връзките между академичната, индустриалната общност и местната администрация с цел развитие на иновационните предприятия в приоритетните сектори  на областта.

Дейностите по проекта се фокусират върху два основни компонента:

  • Компонент 1 „Инвестиционен компонент” предвижда изработване на инвестиционен проект, извършване на строително – монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и офис техника.
  • Компонент 2 „Подкрепа за оперативната дейност на бизнес инкубатора” предвижда създаване и поддържане на интернет страница за предоставяне на on-line услуги, провеждане на кампании за инкубиране на фирми, селекция и настаняване на фирми, извършване на услуги за инкубираните фирми – информационно – ресурсни услуги, бизнес консултации, маркетингови услуги.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са свързани с постигане на цялостен ефект върху Варненска област, насочен към хармонично и устойчиво развитие, подобряване качеството на живот, повишаване на конкурентоспособността на фирмите от областта на националния и международния пазар, увеличаване дела на високотехнологичните продукти и услуги в брутния вътрешен продукт в приоритетните икономически направления,  подобряване на бизнес инфраструктурата, постигане на благоприятна информационна и технологична среда и съответните поддържащи бизнеса услуги за нововъзникващите и съществуващите фирми от Варненска област, както и подобряване на връзките между академичната и индустриална общност в областта на ключовите пазари.

Визията за развитие на Бизнес инкубатор - Варна е надграждане на създадената благоприятна инфраструктурна, технологична и информационна среда за подпомагане на ново възникнали и/или съществуващите технологични МСП.

Водещ стремеж на Бизнес Инкубатор - Варна (БИВ) е утвърждаването му като устойчив, пазарно-ориентиран център, който подпомага развитието на технологичните и иновативни МСП от Североизточния регион, осигурява трайни контакти между академичната и индустриална общност и предоставя широки международни контакти за фирми от региона.