Интранет
вход за инкубирани фирми

Успешни примери

Фирма „КОРЕС” ЕООД приключи своя 36 месечен инкубационен период във ВТБИ  с успешното реализиране на проекта „Система за контрол и прогнозиране в реално време на разпространение на драгажно петно”. Разработен е софтуерен продукт за контрол и прогнозиране на разпространението на драгажно петно. Създадени са  предпоставки за устойчивото  развитие на фирмата: спечелен е проект за финансиране по ОП „Конкурентоспособност”,  разширяват се областите на дейност, увеличен е броя на  персонала. „КОРЕС”  ЕООД запазва офиса си в сградата на РАПИВ и продължава сътрудничеството си с РАПИВ и с другите фирми.

Системата за подпомагане вземането на решения (DSS) за управление на крайбрежни наводнения, създадена под ръководството на д-р Валери Пенчев, се предвижда да бъде използвана като инструмент за обучение в рамките на проект SimCoast по Седма РП на ЕС, както и за разработване на планове за управление на крайбрежните наводнения.  

Прототип на Система за мониторинг и прогнозиране на драгажно петно, разработен в изпълнение на проект по  ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”.


"СВЕМАР" ООД е една от първите успешно инкубирани фирми във ВТБИ Варна, осъществяваща своята дейност в областта на опазването на околната среда: проектиране на поливни системи, озеленяване, предотвратяване на почвената ерозия чрез използването на специални покрития и хидропосеви.

От стартирането на своята дейност във Високотехнологичен бизнес инкубатор Варна до момента Свемар ООД е увеличила 20 пъти броя на служителите си. Добрите практики на Свемар в областта на предотвратяването на почвената ерозия са избрани за трансфериране от Европейски партньори като част от изпълнението на проект за междурегионално сътрудничество в областта на климатичните промени – проект REGIOCLIMA, програма INTERREG IVC.

Опазване на почвите от повърхностна ерозия - СВЕМАР ООД, Варна при укрепване на ската на летище София.

Изградената система включваща клетъчната система GEOWEB, биоразградими рогозки Greenfix, в съчетание с  метода хидропосев има добри постижения в консолидацията на стръмни терени. Чрез хидропосева за кратко време се покриват големи и неравни повърхности и има бързи резултати – поникване след седмица. 


„3K” АД осъществява дейността си в областта на енергетиката, водните технологии и комуникациите.

Във Високотехнологичен бизнес инкубатор Варна 3К е приета с проект „Последна електрическа миля” за пренос на данни по ел. мрежа.

В резултат на успешно приключения период на инкубиране, фирмата е увеличила десетократно оборота и броя на наетите служители.

РАПИВ

63% от фирмите, проявили интерес за инкубиране кандидатстват с проект към ВТБИ. От тях 33% са одобрени от Експертния съвет. Договор за инкубиране е подписан с 26% от проявилите интерес фирми.

Процесът на инкубиране завършват успешно 62% от инкубираните фирми, като постигат целите, заложени в проектите им, което е 14% от фирмите проявили интерес за инкубиране. Успешният процент на инкубираните фирми е висок в сравнение със средно европейската успеваемост, но като основен проблем остава ниския брой на фирмите, които да търсят подкрепящата роля на инкубаторите в България.