Интранет
вход за инкубирани фирми

Процес на инкубиране

Кандидатурите за инкубиране, включително бизнес плана, ще бъдат оценявани по набор от критерии, на базата на които ще се прецени:

  • Дали това е жизнеспособен бизнес с потенциал за успех по отношение на ръст на нетните приходи, брой създадени нови работни места, увеличаване капацитета на управленския екип, също и дългосрочна устойчивост на компанията;
  • Дали има връзка между бизнеса и сектора, в който се развива, етап на развитие и връзка със съществуващи клиенти или партньори на бизнес инкубатора;
  • Може ли да се засилят растежа и перспективите за развитие на компанията чрез предоставяне на връзки към мрежи, клъстери, партньорства – национални и европейски.

Критерии

Критерии за оценка

Бизнес план

Примерен бизнес план