Интранет
вход за инкубирани фирми

Новини

Първа среща на университетския акселератор във ВСУ „Черноризец Храбър”

На 17 март 2017 г. се проведе първата среща на университетски акселератор, в която участие взеха над 30 студенти от редовно и задочно обучение във ВСУ „Черноризец Храбър”. Срещата се излъчваше и под формата на LIVE STREAM във Facebook, което даде възможност на студентите от дистанционно обучение също да станат част от събитието. Г-н Теодор Тодоров, ръководител на Бизнес инкубатор – Варна и екипът на Варненския свободен университет, разработил програмата, представиха възможностите за финансиране и подкрепа на стартиращи фирми.

Програмата ще осъществява дейността си в партньорство с различни организации от предприемаческата екосистема в града и страната. В работата на акселераторската програма ще бъдат включени ментори и експерти, които целево ще подкрепят специфичните проекти. 

Подкрепа за подобряване на бизнес средата за развитие на IT индустрията

Среща под наслов „Подкрепа за подобряване на бизнес средата за развитие на IT индустрията“ се проведе на 16 февруари 2017 г. по инициатива на Община Варна със съдействието на сдружение “ИКТ Клъстер Варна” и Бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ. В проявата се включиха представители на повече от 25 ИКТ фирми. Обсъдиха се перспективите в сектора, политиката относно кадрите  и възможностите за сътрудничество и разработването на съвместни проекти в полза на бизнеса. По време на форума бяха обсъдени и идеи за развитието на Варна като интелигентен град, създаването на фонд за подпомагане на стартиращи бизнеси в сектора с цел да се спре изтичането на IT кадри към чужбина и др.

Успешно приключи проект БИ-02-3/02.02.2012 „Разширяване на Бизнес Инкубатор - Варна към РАПИВ”

На 18 ноември 2015 г. (сряда) от 15:00 часа в сградата на РАПИВ се проведе тържество по случай успешното приключване на проект БИ-02-3/02.02.2012г. „Разширяване на Бизнес Инкубатор - Варна към РАПИВ” и официалното откриване на реновираната част от сградата, ползвана за Бизнес инкубатор, с което са създадени много добри условия за функциониране на фирмите. Осигурени са 14 нови офиса, в които ще се помещават инкубирани фирми от Варна и региона.

По време на откриването доц. д-р Димитър Радев, изпълнителен директор на РАПИВ представи резултатите по проекта и бъдещите планове за развитие на Бизнес инкубатора. Участие взеха и инкубираните фирми до този момент: „Енеро” ООД, Сдружение МАУР; „МикроТех БГ” ЕООД; „ЕОС 2013” ЕООД, „МУК България” ЕООД и „Хоризонт Медия” АД, които представиха пред аудиторията своята дейност и проектите, с които са приети за инкубиране.

      
Доц.Радев представи резултатите от проекта „Разширяване на Бизнес инкубатор-Варна към РАПИВ".
 
Представяне на инкубираната фирма „МикроТех БГ” ЕООД от нейния управител Венцислав Дяков.
     
 
Представяне на инкубираната фирма „ЕОС 2013” ЕООД от нейните основатели Милена Георгиева и Димо Димов.
 
Г-н Момчил Недялков, управител на „МУК България” ЕООД, представи фирмата, която е една от последните приети фирми в БИ-Варна.
     

Реализиран е вторият етап от реновацията на сградата на БИ-Варна

В изпълнение на проект BG161PO003-2.2.01-0019-C0001 “Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ” (по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” - ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013) в края на месец септември 2015 г. бе реализиран вторият етап от реновацията на сградата, обхващащ  ремонт на ІІІ етаж (общо 450 м2), с цел увеличаване броя на офисите и работните помещения за начален прием на стартиращи и съществуващи технологични МСП.

Реновираните специализирани помещения и офиси са снабдени с оборудване и офис техника за осъществяване дейността на инкубираните фирми.


ИНКУБИРАНЕ НА ФИРМА „Хоризонт Медия” АД В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА

На 08 октомври 2015г. в сградата на РАПИВ е подписан договор за инкубиране между фирма „Хоризонт Медия” АД и Бизнес инкубатор - Варна. Фирмата е приета за инкубиране с проект “Създаване и разпространение на телевизионна програма на основата на цифрови технологии”.

Акционерното дружество е представлявано от г-н Александър Каминин - председател на Съвета на директорите, и г-н Стефан Панайотов - член на Съвета на директорите. Договорът за инкубиране е подписан между доц. д-р Димитър Радев - изпълнителен директор на РАПИВ и координатор на проекта „Разширяване на бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ”, и г-н Каминин - Хоризонт Медия АД.

Доц. Радев отбеляза, че това е един изключително важен проект в сферата на електронни медии и телекомуникационните услуги в региона. И двете страни изразиха надежда за бъдещо успешно сътрудничество и разрастване на бизнеса на инкубираната фирма.

Снимки от събитието:


Агенцията по заетост кани работодателите да подават заявки за включване в схемата „Младежка заетост”

ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост”, информира работодателите, че могат да подават заявки за включване в схемата.

Заявките по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост” се подават по улеснен за работодателите образец, утвърден за новия прием от Управляващия орган. Процедурата по одобряване на заявките се извършва текущо, за разлика от предишния прием, с цел да се избегне забавяне при подбора и оценката на работодателите.

Редуциран е броят на документите, които трябва да бъдат подадени, след одобрение на заявката, при определяне допустимостта на работодателя с цел сключване на договор за заетост. Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места, като същите ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата. Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на 8000 младежи на възраст до 29 години включително.

Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:
•    Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
•    Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.

На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за:
•    възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход  за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място;
•    здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.

Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя.

На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:
•    възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
•    разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение.

Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работа ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).

Комплектът от документи, необходим за кандидатстване по проект „Нова възможност за младежка заетост” може да изтеглите от тук.


ПРОВЕДЕНА Е ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ФИРМИ ЗА ИНКУБИРАНЕ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА

На 12 септември 2015г. в Конферентната зала на Технически университет – Варна се проведе Информационна кампания за прием на фирми в Бизнес инкубатор – Варна (БИ-Варна). Присъстваха преподаватели и студенти от ТУ-Варна, гости от български и чужди университети и представители на бизнеса.

Г-жа Ивелина Несторова, ръководител сектор Бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ, представи целите, дейността и възможностите, които БИ-Варна предлага на стартиращи компании и предприемачи. Подробно се разясниха процедурите за прием за инкубиране, документите за кандидатстване и се представиха успешни примери на инкубирани компании. Бяха раздадени информационни материали.

Събитието премина при засилен интерес.


КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ФИРМИ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА на 12.09.2015г. от 11.00 часа в сградата на "Технически Университет-Варна", "Конферентна зала", ет. 5

В изпълнение на дейности по проект “Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ” финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, на 12 септември 2015г. от 11.00 часа в сградата на Технически Университет-Варна, гр. Варна, ще се проведе КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ФИРМИ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВАРНА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ „РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ – ВАРНА” (РАПИВ).

Бизнес инкубатор – Варна (БИ – Варна) стартира кампания за прием на фирми и физически лица. Подкрепят се иновативни идеи, нови проекти, фирми, стартиращи бизнес или откриващи ново направление в бизнеса си.

На приетите за инкубиране фирми БИ-Варна осигурява наемане на офис и оборудване на преференциални цени, бизнес консултации, осъществяване на връзки с български и европейски партньори.  

Кандидатства се чрез попълване на оn-line формуляр, включващ  представяне на проекта, представяне на кандидата и бизнес план. Формите на заявките за попълване могат да се намерят ТУК.

На одобрените кандидати се оказва подкрепа за доразвиване на идеята и разработване на бизнес план, с който да бъдат приети за инкубиране в БИ-Варна. Кандидатурите се оценяват и одобряват по реда на тяхното постъпване.


ИНКУБИРАНЕ НА ФИРМА „МУК България” ЕООД В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА

На 02 септември 2015г. в сградата на РАПИВ е подписан договор за инкубиране между фирма „МУК България” ЕООД и Бизнес инкубатор - Варна. Фирмата е приета за инкубиране с проект “Разработване на софтуерна система за данни от монигорниг на крайбрежни води и вътрешни водоеми”.

Управителят на фирмата инж. Момчил Недялков и доц. д-р Димитър Радев, изпълнителен директор на РАПИВ, координатор на проекта „Разширяване на бизнес инкубатор – Варна към РПАИВ” изразиха надежда за бъдещо плодотворно сътрудничество и разрастване на бизнеса на инкубираната фирма.

Снимки от събитието:


ПРЕГОВОРИ С ФИРМА ХОРИЗОНТ МЕДИЯ АД

Новоучредената фирма Хоризонт Медия АД работи в областта на телекомуникациите и електронните медии. Проектът, над който работят, е за създаването на нов телевизионен канал. Фирмата се интересува от възможностите, които БИ – Варна дава на фирми и физически лица и за процедурата по инкубиране и е в процес на кандидатстване за инкубиране.

На снимките:

Доц. Димитър Радев - изпълнителен директор - РАПИВ, г-н Стефан Панайотов - управител на фирма Хоризонт Медия АД; г-н Александър Каминин - председател на съвета на директорите на Хоризонт Медия АД, г-жа Ивелина Несторова - Ръководител сектор в БИ – Варна, г-жа Мария Златева - експерт бизнес развитие в БИ.