Интранет
вход за инкубирани фирми

Новини

Успешно приключи проект БИ-02-3/02.02.2012 „Разширяване на Бизнес Инкубатор - Варна към РАПИВ”

На 18 ноември 2015 г. (сряда) от 15:00 часа в сградата на РАПИВ се проведе тържество по случай успешното приключване на проект БИ-02-3/02.02.2012г. „Разширяване на Бизнес Инкубатор - Варна към РАПИВ” и официалното откриване на реновираната част от сградата, ползвана за Бизнес инкубатор, с което са създадени много добри условия за функциониране на фирмите. Осигурени са 14 нови офиса, в които ще се помещават инкубирани фирми от Варна и региона.

По време на откриването доц. д-р Димитър Радев, изпълнителен директор на РАПИВ представи резултатите по проекта и бъдещите планове за развитие на Бизнес инкубатора. Участие взеха и инкубираните фирми до този момент: „Енеро” ООД, Сдружение МАУР; „МикроТех БГ” ЕООД; „ЕОС 2013” ЕООД, „МУК България” ЕООД и „Хоризонт Медия” АД, които представиха пред аудиторията своята дейност и проектите, с които са приети за инкубиране.

      
Доц.Радев представи резултатите от проекта „Разширяване на Бизнес инкубатор-Варна към РАПИВ".
 
Представяне на инкубираната фирма „МикроТех БГ” ЕООД от нейния управител Венцислав Дяков.
     
 
Представяне на инкубираната фирма „ЕОС 2013” ЕООД от нейните основатели Милена Георгиева и Димо Димов.
 
Г-н Момчил Недялков, управител на „МУК България” ЕООД, представи фирмата, която е една от последните приети фирми в БИ-Варна.
     

Реализиран е вторият етап от реновацията на сградата на БИ-Варна

В изпълнение на проект BG161PO003-2.2.01-0019-C0001 “Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ” (по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” - ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013) в края на месец септември 2015 г. бе реализиран вторият етап от реновацията на сградата, обхващащ  ремонт на ІІІ етаж (общо 450 м2), с цел увеличаване броя на офисите и работните помещения за начален прием на стартиращи и съществуващи технологични МСП.

Реновираните специализирани помещения и офиси са снабдени с оборудване и офис техника за осъществяване дейността на инкубираните фирми.


ИНКУБИРАНЕ НА ФИРМА „Хоризонт Медия” АД В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА

На 08 октомври 2015г. в сградата на РАПИВ е подписан договор за инкубиране между фирма „Хоризонт Медия” АД и Бизнес инкубатор - Варна. Фирмата е приета за инкубиране с проект “Създаване и разпространение на телевизионна програма на основата на цифрови технологии”.

Акционерното дружество е представлявано от г-н Александър Каминин - председател на Съвета на директорите, и г-н Стефан Панайотов - член на Съвета на директорите. Договорът за инкубиране е подписан между доц. д-р Димитър Радев - изпълнителен директор на РАПИВ и координатор на проекта „Разширяване на бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ”, и г-н Каминин - Хоризонт Медия АД.

Доц. Радев отбеляза, че това е един изключително важен проект в сферата на електронни медии и телекомуникационните услуги в региона. И двете страни изразиха надежда за бъдещо успешно сътрудничество и разрастване на бизнеса на инкубираната фирма.

Снимки от събитието:


Агенцията по заетост кани работодателите да подават заявки за включване в схемата „Младежка заетост”

ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост”, информира работодателите, че могат да подават заявки за включване в схемата.

Заявките по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост” се подават по улеснен за работодателите образец, утвърден за новия прием от Управляващия орган. Процедурата по одобряване на заявките се извършва текущо, за разлика от предишния прием, с цел да се избегне забавяне при подбора и оценката на работодателите.

Редуциран е броят на документите, които трябва да бъдат подадени, след одобрение на заявката, при определяне допустимостта на работодателя с цел сключване на договор за заетост. Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места, като същите ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата. Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на 8000 младежи на възраст до 29 години включително.

Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:
•    Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
•    Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.

На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за:
•    възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход  за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място;
•    здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.

Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя.

На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:
•    възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
•    разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение.

Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работа ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).

Комплектът от документи, необходим за кандидатстване по проект „Нова възможност за младежка заетост” може да изтеглите от тук.


ПРОВЕДЕНА Е ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ФИРМИ ЗА ИНКУБИРАНЕ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА

На 12 септември 2015г. в Конферентната зала на Технически университет – Варна се проведе Информационна кампания за прием на фирми в Бизнес инкубатор – Варна (БИ-Варна). Присъстваха преподаватели и студенти от ТУ-Варна, гости от български и чужди университети и представители на бизнеса.

Г-жа Ивелина Несторова, ръководител сектор Бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ, представи целите, дейността и възможностите, които БИ-Варна предлага на стартиращи компании и предприемачи. Подробно се разясниха процедурите за прием за инкубиране, документите за кандидатстване и се представиха успешни примери на инкубирани компании. Бяха раздадени информационни материали.

Събитието премина при засилен интерес.


КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ФИРМИ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА на 12.09.2015г. от 11.00 часа в сградата на "Технически Университет-Варна", "Конферентна зала", ет. 5

В изпълнение на дейности по проект “Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ” финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, на 12 септември 2015г. от 11.00 часа в сградата на Технически Университет-Варна, гр. Варна, ще се проведе КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ФИРМИ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВАРНА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ „РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ – ВАРНА” (РАПИВ).

Бизнес инкубатор – Варна (БИ – Варна) стартира кампания за прием на фирми и физически лица. Подкрепят се иновативни идеи, нови проекти, фирми, стартиращи бизнес или откриващи ново направление в бизнеса си.

На приетите за инкубиране фирми БИ-Варна осигурява наемане на офис и оборудване на преференциални цени, бизнес консултации, осъществяване на връзки с български и европейски партньори.  

Кандидатства се чрез попълване на оn-line формуляр, включващ  представяне на проекта, представяне на кандидата и бизнес план. Формите на заявките за попълване могат да се намерят ТУК.

На одобрените кандидати се оказва подкрепа за доразвиване на идеята и разработване на бизнес план, с който да бъдат приети за инкубиране в БИ-Варна. Кандидатурите се оценяват и одобряват по реда на тяхното постъпване.


ИНКУБИРАНЕ НА ФИРМА „МУК България” ЕООД В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА

На 02 септември 2015г. в сградата на РАПИВ е подписан договор за инкубиране между фирма „МУК България” ЕООД и Бизнес инкубатор - Варна. Фирмата е приета за инкубиране с проект “Разработване на софтуерна система за данни от монигорниг на крайбрежни води и вътрешни водоеми”.

Управителят на фирмата инж. Момчил Недялков и доц. д-р Димитър Радев, изпълнителен директор на РАПИВ, координатор на проекта „Разширяване на бизнес инкубатор – Варна към РПАИВ” изразиха надежда за бъдещо плодотворно сътрудничество и разрастване на бизнеса на инкубираната фирма.

Снимки от събитието:


ПРЕГОВОРИ С ФИРМА ХОРИЗОНТ МЕДИЯ АД

Новоучредената фирма Хоризонт Медия АД работи в областта на телекомуникациите и електронните медии. Проектът, над който работят, е за създаването на нов телевизионен канал. Фирмата се интересува от възможностите, които БИ – Варна дава на фирми и физически лица и за процедурата по инкубиране и е в процес на кандидатстване за инкубиране.

На снимките:

Доц. Димитър Радев - изпълнителен директор - РАПИВ, г-н Стефан Панайотов - управител на фирма Хоризонт Медия АД; г-н Александър Каминин - председател на съвета на директорите на Хоризонт Медия АД, г-жа Ивелина Несторова - Ръководител сектор в БИ – Варна, г-жа Мария Златева - експерт бизнес развитие в БИ.ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - покана: BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”

Цел -  устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Крайният срок за подаване на проектните предложения, подписани с КЕП през системата ИСУН 2020 е 14.09.2015 г. 23:59 часа.

Общ бюджет - 40 000 000 лева. За отделен проект минимум 50 000 лв, максимум 391 166 лева, като целият размер на средствата ще се счита за минимална държавна помощ (с вписване в Регистъра - за период от 3 бюджетни години не може да надхвърля 200 000 евро = 391 166 лева по официалния курс на БНБ).

За бенефициенти микро, малки и средни предприятия не се изисква съфинансиране. За бенефициенти големи предприятия минималното съфинансиране е в размер от 20% от общата стойност на проекта.                

Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение.

Допустими кандидати – работодатели, но без държавни или общински администрации, без партньори (под „Работодател“ следва да се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.). Изисквания:

·         отговаря на изискванията за предоставяне на минимални държавни помощи,

·         За 2 предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20%)

·         В случай, че кандидатът самостоятелно ще извършва обучение по професионална квалификация, същият следва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението.

Кандидатът може да възлага изпълнението на дейности на изпълнители - те не са партньори и са обект на избор по реда на ПМС № 118 или ЗОП, в зависимост от това дали Кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не.

Допустими за финансиране дейности:

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ - Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца

2. Предоставяне на професионално обучение на новонаетите по професии и специалности включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение

3. Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности „Общуване на чужди езици” и „Дигитална компетентност” (не е допустимо кандидатът да извършва самостоятелно обучение/я по ключови компетентности.)

4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.

5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, ако работодателят наеме лица с увреждания.

6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души едновременно

С приоритет ще бъдат финансирани проекти, в които минимум 50 % от целевата група е съставена от поне една от следните специфични категории:

- Безработни лица с ниска степен на образование;

- Продължително безработни и неактивни лица;

- Безработни или неактивни лица с увреждания;

- Безработни лица на възраст над 54 г.;

- Безработни младежи до 29 г. вкл.

Не се допуска да бъдат наети лица, които са били на трудово правоотношение при същия работодател през някой от предходните 12 месеца.


ОТЧЕТ - ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИНКУБИРАНЕ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВАРНА (БИ-Варна) КЪМ РАПИВ

На 20 май 2015г., от 16.00 часа в сградата на Областен Информационен Център- Варна се проведе Кампания за прием на фирми в бизнес инкубатор – Варна, организирана от РАПИВ, бенефициент по проект проект BG161PO003-2.2.01-0019-C0001“Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ”, по ОП Конкурентоспособност 2007-2014г.

Г-жа Ивелина Несторова, ръководител сектор Бизнес инкубатор – Варна (БИВ) представи проекта, дейностите на БИВ, услугите и които се предлагат на инкубираните фирми. Особено внимание бе отделено на условията за кандидатстване в БИВ и на формите, които трябва да се попълнят. Беше подчертано, че екипът на БИВ оказва пълно съдействие при подготовка на необходимата документация за кандидатстване.

На мероприятието присъстваха заинтересовани лица и представители на 2 от инкубираните фирми: фирма Енеро ООД и фирма ЕОС 2013 ЕООД. Те представиха на аудиторията проектите, с които са приети в Бизнес инкубатор – Варна и споделиха впечатления от престоя си в инкубатора.

Снимки от събитието:


Г-жа Несторова представя на аудиторията БИВ, дейностите и условията за кандидатстване.


Инкубираните фирми Енеро ООД и ЕОС ЕООД представиха проектите си.