Интранет
вход за инкубирани фирми

Новини

КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ФИРМИ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВАРНА на 20 май 2015г. от 16.00 часа в сградата на Областен Информационен Център- Варна

В изпълнение на дейности по проект “Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ” финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, на 20 май 2015г. от 16.00 часа в сградата на Областен Информационен Център- Варна, ще се проведе КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ФИРМИ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВАРНА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ „РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ – ВАРНА” (РАПИВ).

Бизнес инкубатор – Варна (БИ – Варна) стартира кампания за прием на фирми и физически лица. Подкрепят се иновативни идеи, нови проекти, фирми, стартиращи бизнес или откриващи ново направление в бизнеса си.

На приетите за инкубиране фирми БИ-Варна осигурява наемане на офис и оборудване на преференциални цени, бизнес консултации, осъществяване на връзки с български и европейски партньори.  

Кандидатства се чрез попълване на оn-line формуляр, включващ  представяне на проекта, представяне на кандидата и бизнес план. Формите на заявките за попълване могат да се намерят ТУК.

На одобрените кандидати се оказва подкрепа за доразвиване на идеята и разработване на бизнес план, с който да бъдат приети за инкубиране в БИ-Варна. Кандидатурите се оценяват и одобряват по реда на тяхното постъпване.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОДОБРЕНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимият режим на държавна помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева.    

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или

2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или

3/ Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или

4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) без използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Всички останали документи са придружителни към формуляра за кандидатстване и се подават на хартиен носител на адреса на Управляващия орган – Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”: София 1000, ул. „6-ти септември” № 21.

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

1/ 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства;

2/ 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства, и

3/ 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване до 21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Адрес на електронна поща: smecapacity@mi.government.bg.

Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.


ИНКУБИРАНЕ НА ФИРМА „ЕОС 2013” ЕООД В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА

На 28 януари 2015г. в сградата на РАПИВ е подписан договор за инкубиране между фирма  в лицето на управителя, г-ца Милена Георгиева, и Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), представлявана от доц. Димитър Радев.

Фирмата е приета за инкубиране с проект Разработване и популяризиране на онлайн платформа за обучения”.  Целта на проекта е разработване на „Виртуална класна стая”, с която се постига премахване на основните бариери, свързани с присъственото обучение (в т.ч пестене на ценно време и разходи по пътуване до учебното заведение; възможност за организация на учебния план; удобството да се посещават уроци на живо от всяка точка на света с достъп до интернет).


ИНКУБИРАНЕ НА ФИРМА „МИКРО ТЕХ БГ” ЕООД В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА

На 28 ноември 2014г. в сградата на РАПИВ е подписан договор за инкубиране между фирма „Микро Тех БГ” ЕООД и Регионална агенция за предприемачество и иновации –Варна (РАПИВ), координатор по проект "Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ". Фирмата е приета за инкубиране с проект Инфрачервени светодиоди и фотодиоди като нова компонентна база за химически сензори”. 

Управителят на фирмата г-н Венцеслав Дяков изрази надежда за бъдещо плодотворно сътрудничество и разрастване на бизнеса на инкубираната фирма.

Снимки от събитието са показани по-долу: