Интранет
вход за инкубирани фирми

Новини

КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ФИРМИ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА на 12.09.2015г. от 11.00 часа в сградата на "Технически Университет-Варна", "Конферентна зала", ет. 5

В изпълнение на дейности по проект “Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ” финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, на 12 септември 2015г. от 11.00 часа в сградата на Технически Университет-Варна, гр. Варна, ще се проведе КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ФИРМИ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВАРНА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ „РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ – ВАРНА” (РАПИВ).

Бизнес инкубатор – Варна (БИ – Варна) стартира кампания за прием на фирми и физически лица. Подкрепят се иновативни идеи, нови проекти, фирми, стартиращи бизнес или откриващи ново направление в бизнеса си.

На приетите за инкубиране фирми БИ-Варна осигурява наемане на офис и оборудване на преференциални цени, бизнес консултации, осъществяване на връзки с български и европейски партньори.  

Кандидатства се чрез попълване на оn-line формуляр, включващ  представяне на проекта, представяне на кандидата и бизнес план. Формите на заявките за попълване могат да се намерят ТУК.

На одобрените кандидати се оказва подкрепа за доразвиване на идеята и разработване на бизнес план, с който да бъдат приети за инкубиране в БИ-Варна. Кандидатурите се оценяват и одобряват по реда на тяхното постъпване.


ИНКУБИРАНЕ НА ФИРМА „МУК България” ЕООД В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА

На 02 септември 2015г. в сградата на РАПИВ е подписан договор за инкубиране между фирма „МУК България” ЕООД и Бизнес инкубатор - Варна. Фирмата е приета за инкубиране с проект “Разработване на софтуерна система за данни от монигорниг на крайбрежни води и вътрешни водоеми”.

Управителят на фирмата инж. Момчил Недялков и доц. д-р Димитър Радев, изпълнителен директор на РАПИВ, координатор на проекта „Разширяване на бизнес инкубатор – Варна към РПАИВ” изразиха надежда за бъдещо плодотворно сътрудничество и разрастване на бизнеса на инкубираната фирма.

Снимки от събитието:


ПРЕГОВОРИ С ФИРМА ХОРИЗОНТ МЕДИЯ АД

Новоучредената фирма Хоризонт Медия АД работи в областта на телекомуникациите и електронните медии. Проектът, над който работят, е за създаването на нов телевизионен канал. Фирмата се интересува от възможностите, които БИ – Варна дава на фирми и физически лица и за процедурата по инкубиране и е в процес на кандидатстване за инкубиране.

На снимките:

Доц. Димитър Радев - изпълнителен директор - РАПИВ, г-н Стефан Панайотов - управител на фирма Хоризонт Медия АД; г-н Александър Каминин - председател на съвета на директорите на Хоризонт Медия АД, г-жа Ивелина Несторова - Ръководител сектор в БИ – Варна, г-жа Мария Златева - експерт бизнес развитие в БИ.ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - покана: BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”

Цел -  устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Крайният срок за подаване на проектните предложения, подписани с КЕП през системата ИСУН 2020 е 14.09.2015 г. 23:59 часа.

Общ бюджет - 40 000 000 лева. За отделен проект минимум 50 000 лв, максимум 391 166 лева, като целият размер на средствата ще се счита за минимална държавна помощ (с вписване в Регистъра - за период от 3 бюджетни години не може да надхвърля 200 000 евро = 391 166 лева по официалния курс на БНБ).

За бенефициенти микро, малки и средни предприятия не се изисква съфинансиране. За бенефициенти големи предприятия минималното съфинансиране е в размер от 20% от общата стойност на проекта.                

Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение.

Допустими кандидати – работодатели, но без държавни или общински администрации, без партньори (под „Работодател“ следва да се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.). Изисквания:

·         отговаря на изискванията за предоставяне на минимални държавни помощи,

·         За 2 предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20%)

·         В случай, че кандидатът самостоятелно ще извършва обучение по професионална квалификация, същият следва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението.

Кандидатът може да възлага изпълнението на дейности на изпълнители - те не са партньори и са обект на избор по реда на ПМС № 118 или ЗОП, в зависимост от това дали Кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не.

Допустими за финансиране дейности:

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ - Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца

2. Предоставяне на професионално обучение на новонаетите по професии и специалности включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение

3. Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности „Общуване на чужди езици” и „Дигитална компетентност” (не е допустимо кандидатът да извършва самостоятелно обучение/я по ключови компетентности.)

4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.

5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, ако работодателят наеме лица с увреждания.

6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души едновременно

С приоритет ще бъдат финансирани проекти, в които минимум 50 % от целевата група е съставена от поне една от следните специфични категории:

- Безработни лица с ниска степен на образование;

- Продължително безработни и неактивни лица;

- Безработни или неактивни лица с увреждания;

- Безработни лица на възраст над 54 г.;

- Безработни младежи до 29 г. вкл.

Не се допуска да бъдат наети лица, които са били на трудово правоотношение при същия работодател през някой от предходните 12 месеца.


ОТЧЕТ - ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИНКУБИРАНЕ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВАРНА (БИ-Варна) КЪМ РАПИВ

На 20 май 2015г., от 16.00 часа в сградата на Областен Информационен Център- Варна се проведе Кампания за прием на фирми в бизнес инкубатор – Варна, организирана от РАПИВ, бенефициент по проект проект BG161PO003-2.2.01-0019-C0001“Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ”, по ОП Конкурентоспособност 2007-2014г.

Г-жа Ивелина Несторова, ръководител сектор Бизнес инкубатор – Варна (БИВ) представи проекта, дейностите на БИВ, услугите и които се предлагат на инкубираните фирми. Особено внимание бе отделено на условията за кандидатстване в БИВ и на формите, които трябва да се попълнят. Беше подчертано, че екипът на БИВ оказва пълно съдействие при подготовка на необходимата документация за кандидатстване.

На мероприятието присъстваха заинтересовани лица и представители на 2 от инкубираните фирми: фирма Енеро ООД и фирма ЕОС 2013 ЕООД. Те представиха на аудиторията проектите, с които са приети в Бизнес инкубатор – Варна и споделиха впечатления от престоя си в инкубатора.

Снимки от събитието:


Г-жа Несторова представя на аудиторията БИВ, дейностите и условията за кандидатстване.


Инкубираните фирми Енеро ООД и ЕОС ЕООД представиха проектите си.


КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ФИРМИ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВАРНА на 20 май 2015г. от 16.00 часа в сградата на Областен Информационен Център- Варна

В изпълнение на дейности по проект “Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ” финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, на 20 май 2015г. от 16.00 часа в сградата на Областен Информационен Център- Варна, ще се проведе КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ФИРМИ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВАРНА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ „РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ – ВАРНА” (РАПИВ).

Бизнес инкубатор – Варна (БИ – Варна) стартира кампания за прием на фирми и физически лица. Подкрепят се иновативни идеи, нови проекти, фирми, стартиращи бизнес или откриващи ново направление в бизнеса си.

На приетите за инкубиране фирми БИ-Варна осигурява наемане на офис и оборудване на преференциални цени, бизнес консултации, осъществяване на връзки с български и европейски партньори.  

Кандидатства се чрез попълване на оn-line формуляр, включващ  представяне на проекта, представяне на кандидата и бизнес план. Формите на заявките за попълване могат да се намерят ТУК.

На одобрените кандидати се оказва подкрепа за доразвиване на идеята и разработване на бизнес план, с който да бъдат приети за инкубиране в БИ-Варна. Кандидатурите се оценяват и одобряват по реда на тяхното постъпване.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОДОБРЕНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимият режим на държавна помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева.    

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или

2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или

3/ Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или

4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) без използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Всички останали документи са придружителни към формуляра за кандидатстване и се подават на хартиен носител на адреса на Управляващия орган – Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”: София 1000, ул. „6-ти септември” № 21.

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

1/ 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства;

2/ 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства, и

3/ 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване до 21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Адрес на електронна поща: smecapacity@mi.government.bg.

Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.


ИНКУБИРАНЕ НА ФИРМА „ЕОС 2013” ЕООД В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА

На 28 януари 2015г. в сградата на РАПИВ е подписан договор за инкубиране между фирма  в лицето на управителя, г-ца Милена Георгиева, и Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), представлявана от доц. Димитър Радев.

Фирмата е приета за инкубиране с проект Разработване и популяризиране на онлайн платформа за обучения”.  Целта на проекта е разработване на „Виртуална класна стая”, с която се постига премахване на основните бариери, свързани с присъственото обучение (в т.ч пестене на ценно време и разходи по пътуване до учебното заведение; възможност за организация на учебния план; удобството да се посещават уроци на живо от всяка точка на света с достъп до интернет).


ИНКУБИРАНЕ НА ФИРМА „МИКРО ТЕХ БГ” ЕООД В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА

На 28 ноември 2014г. в сградата на РАПИВ е подписан договор за инкубиране между фирма „Микро Тех БГ” ЕООД и Регионална агенция за предприемачество и иновации –Варна (РАПИВ), координатор по проект "Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ". Фирмата е приета за инкубиране с проект Инфрачервени светодиоди и фотодиоди като нова компонентна база за химически сензори”. 

Управителят на фирмата г-н Венцеслав Дяков изрази надежда за бъдещо плодотворно сътрудничество и разрастване на бизнеса на инкубираната фирма.

Снимки от събитието са показани по-долу: