Интранет
вход за инкубирани фирми

Цели на РАПИВ

Целите на РАПИВ са непосредствено свързани с извършваната от Сдружението дейност:

  • Подкрепа на нововъзникващи и съществуващи високотехнологични малки и средни предприятия (МСП).
  • Създаване на подходяща иновативна среда за развитие на МСП в областта на високите технологии и повишаване на тяхната конкурентоспособност.
  • Спомагане за увеличаване дела на производството на високите технологии в областите от Североизточен район за планиране.
  • Насърчаване на технологичния трансфер.
  • Създаване на условия за развитие на висококвалифицирани млади специалисти.
  • Превръщане на Високотехнологичния бизнес инкубатор в регионален иновационен център.
  • Изграждане на Високотехнологичен парк.
  • Създаване на условия технологично ориентираните МСП да изнасят на пазара своите иновационни продукти.
  • Създаване на условия за привличане на местни и чуждестранни инвеститори.

Назад